Házhozszállítás

Házhozszállítás

DANUBIUS play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
SIMPLEPAY – Adattovábbítási nyilatkozat

„Tudomásul veszem, hogy a(z) Egészséges Szépség Kft. (1171 Budapest, Alsódabas utca 21.) adatkezelő által a(z) collagenshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

ÁSZF
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  • A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) hatálya kiterjed a https://collagenshop.hu weblapot és aldomainjeit („Honlap”) látogató, megtekintő és használó felhasználókra („Felhasználók”).
  • A Honlap üzemeltetője az Egészséges Szépség Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-350531; adószáma: 27120383-2-42) („Szolgáltató”).
   • A Szolgáltató tevékenységei: 4791’08 csomagküldő internetes kiskereskedelem; 4690’08 vegyestermékkörű nagykereskedelem
   • Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal; kereskedelmi engedély száma: JI-1013-2/2020.
   • A Szolgáltató elérhetőségei:

székhelye: 1171 Budapest, Alsódabas utca 21.

elektronikus levelezési címe: info@collagenshop.hu

telefonszáma: +36-30/859-5352, +36-30/859-5358

 • A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: [https://collagenshop.hu] és letölthető az alábbi linkről: [https://collagenshop.hu/wp-content/uploads/2020/08/Altalanos-Szerzodesi-Feltetelek.pdf]. A tárhely-szolgáltató adatai: UNAS Online Kft. (Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. E-mail cím: unas@unas.).
 • A jelen ÁSZF tartalmazza a Honlap aloldalát képező webáruházban („Webshop”) történő vásárlásra, mint távollevő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint létrejött adásvételi szerződésre irányadó szabályokat, valamint a Honlap használatának szabályait. Az ilyen adásvételi szerződésekre, valamint a Honlap használatával kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében a magyar jog irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A Szolgáltató magtartási kódexet nem alkalmaz.
 • A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzétételétel napjával (augusztus 10. napja) lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Honlapon közzéteszi. A Honlap használatával kapcsolatban a megtekintés időpontjában, a Honlapon történő vásárlás révén létrejövő adásvételi szerződések esetében a rendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Honlapon; bármely Felhasználónak, aki nem ért egyet az ÁSZF módosításával, meg kell szakítania a Honlap használatát.
 • A Felhasználó a Honlap használatával, illetve megtekintésével – tekintet nélkül arra, hogy a Honlap felhasználójaként regisztrál vagy annak tartalmát regisztráció nélkül tekinti meg, illetve használja – elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit elolvasta, megértette, tudomásul vette és ezen rendelkezéseket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére, illetve a Honlap használatára.
 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  • A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető legyen. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
  • A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások esetére.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót ért esetleges károkért. Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Honlaphoz, illetve a Webshop-hoz való csatlakozás miatt következett be.
 2. SZERZŐI JOGOK
  • A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi, hogy a Honlap szerzői jogi műnek minősül és a Honlapon megjelenő tartalmak (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Honlapon megjelenő képeket és leírásokat) a Szolgáltató tulajdonát képező, szerzői jog által védett elemek.
  • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap megjelenése, a Honlapon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap a domain-neve (illetve az abból képzett másodlagos domain nevek), továbbá a Szolgáltató internetes reklámfelületei és közösségi médiában való megjelenése tekintetében.
  • Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, másolása, tárolása, feldolgozása, értékesítése vagy más módon történő felhasználása a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap megjelenését, illetve az azon megjelenő tartalmakat a Szolgáltató előzetes kifejezett hozzájárulása esetén is csak és kizárólag a Szolgáltató, mint a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztató letöltése csak a Felhasználót a közötte és a Szolgáltató között fennálló jogviszony keretében megillető jogok gyakorlása érdekében engedélyezett; minden más felhasználás tiltott.
  • Tilos a Honlap bármely jogellenes használata, így különösen tilos a Honlap bármely részének módosítása vagy olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap módosítható vagy indexelhető. A Honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása, illetve a Honlap bármely jogellenes használata esetén a Szolgáltatót jogsértéseként 100.000 Ft, – összegű kötbér illeti meg. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen kötbérkikötés a jogsértés súlyával arányos és nem túlzó.
 3. REGISZTRÁCIÓ
  • A Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházban („Webshop”) történő vásárlás regisztrált és nem regisztrált Felhasználók számára egyaránt lehetséges. A regisztráció, illetve vásárlás során csak a legszükségesebb adatokat kell megadni. A regisztrált Felhasználók által a regisztráció során megadott adatok utóbb módosíthatók az “Adatmódosítás” gombra kattintva. A Felhasználó a regisztráció, illetve a vásárlás során köteles valamennyi szükséges adatát a valóságnak megfelelően megadni; valótlan adatok, vagy más személy adatainak megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis és Szolgáltató teljes körűen kizárja felelősségét, amennyiben egy Felhasználó más személy nevében, más személy adataival kíséreli meg igénybe venni a Honlap szolgáltatásait. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni.
  • A Szolgáltató a Felhasználó által hibásan, illetve pontatlanul megadott adatok következtében felmerülő szállítási késedelemért, többletköltségekért, illetve károkért nem felel; a Szolgáltató minden ezzel kapcsolatos felelősségét teljes körűen kizárja és a felelősség ezen kizárását a Felhasználó elfogadja. A Felhasználó által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Felhasználó felelősséggel tartozik.
  • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy a jelszó harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Amennyiben a regisztrált Felhasználó elfelejti a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókhoz tartozó jelszavát, a “Jelszó emlékeztető” gombra kattintva kérheti, hogy a jelszót a regisztráció során megadott e-mail címre a rendszer elküldje.
  • A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció, illetve a vásárlás során megadott adatokat a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a következő oldalon: [https://collagenshop.hu/wp-content/uploads/2020/09/Adatkezelesi _Tajekoztato.pdf ]
 4. VÁSÁRLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
  • A Honlapon megjelenített termékek kizárólag online, a Webshop-ban rendelhetők meg. A Webshop-ban történő vásárlás esetén a Szolgáltató, mint eladó és a Felhasználó, mint vevő (együttesen: „Felek”) között távollevő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint létrejött adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó által a Webshop-ban megvásárlásra kiválasztott, a Szolgáltató tulajdonában álló ingó dolog vagy dolgok („Termékek”) vonatkozásában. A Felek között a Termékek adásvétele tárgyában létrejövő szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek és nem kerül iktatásra.
  • A Szolgáltató a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Felhasználó számára adásvétel keretében értékesíteni; a Szolgáltató kijelenti, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok.
  • A Szolgáltató a Honlapon részletesen feltünteti a Termékek nevét, leírását, a Termékekről fotót jelenít meg. A Termékek minőségükben és fő tulajdonságaikban megegyeznek a Honlapon az adott Termékhez tartozó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azonban a Termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek az adott Termék tényleges megjelenésétől; hasonlóképpen a Termékek a Honlapon feltüntetett tulajdonságai tájékoztató jellegűek és a Termékek tulajdonságait a Terméken vagy a Termék csomagolásában található leírás tartalmazza. Szolgáltató kizárja a felelősségét a Termék a Honlapon szereplő fényképe és tényleges megjelenése közötti különbségek, valamint a Termék a Honlapon szereplő leírása és a Termékhez mellékelt leírás közötti különbségek kapcsán.
  • A Honlapon a Termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, nem tartalmazzák azonban a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  • Amennyiben egy Termék vonatkozásában téves ár kerül feltüntetésre a Honlapon – különösen, ha a megadott ár nyilvánvalóan oly mértékben téves, hogy a Fogyasztónak észlelnie kell, hogy a megadott ár eltér az adott Termék szokásos, általánosan elfogadott árától – akkor a Felek közötti akarategyezőség hiányában nem jön létre a Felek között szerződés és a Szolgáltató nem köteles a Terméket ezen a téves áron a Felhasználó rendelkezésére bocsátani. Ebben az esetben a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a Termék helyes áráról és lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Terméket ezen a helyes áron megrendelhesse.
  • A Felek közötti szerződés nyelve a magyar. A Felek közötti hivatalos kommunikáció kizárólag írásban – postai úton, valamint elektronikus levél útján – történik. A Szolgáltató elérhetőségeit a fenti 1.2.3 pont tartalmazza; ettől eltérő címre küldött postai küldemény, illetve elektronikus levél nem tekinthető szerződésszerű kommunikációnak. A Szolgáltató a fenti 1.2.3 pontban megjelölt telefonos elérhetőségei csak tájékoztatás célját szolgálják; a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek a Szolgáltató által tett jognyilatkozatnak.
 5. A TERMÉKEK MEGRENDELÉSE
  • A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Webshop-ba, illetve regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. A Webshop-ban a Felhasználó a megvásárolni kívánt Termék(ek)et a kosárba helyezi; a Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Amennyiben valamennyi megvásárolni kívánt Terméket a kosárba helyezte, ellenőrzi, hogy a kosár helyesen tartalmazza a megvásárolni kívánt Termékeket a kívánt darabszámban; a „törlés – X” ikonra kattintva törölhető a kosár tartalma, a megvásárolni kívánt mennyiség véglegesítése a „kosár frissítése” ikonra kattintással lehetséges.
  • A kosár tartalmának véglegesítését követően a Felhasználó köteles megadni és ellenőrizni a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatokat. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizárólag Magyarország területén található szállítási címre vállalja a Terméket kiszállítását, ezért a Felhasználó a Webshop-ban a megrendelés leadása során érvényesen belföldi és a meghatározott országokba külföldi szállítási címet adhat meg. A Szolgáltató jogosult minden olyan megrendelést, amelynél a Felhasználó nem a Webshopban meghatározott külföldi szállítási címet adott meg, a Felhasználó külön értesítése nélkül törölni.
  • A megrendeléshez kapcsolódó adatok megadását és ellenőrzését, valamint szükség szerinti módosítását követően a Felhasználó kiválaszthatja a fizetési módot és szállítási módot. A kiválasztott fizetési és szállítási mód módosítása utóbb már nem lehetséges.
  • Fizetési és szállítási módok, szállítási díjak:

 

Bankkártyás fizetés (simplepay)

Átutalás

Személyes átvétel Foxpost automatából

790 Ft

790 Ft

Foxpost házhozszállítás

1390 Ft

1390 Ft

Házhozszállítás GLS futárszolgálattal

GLS csomagpont átvétel                  

1790 Ft

 

1690 Ft

1790 Ft

 

1690 Ft

Az utánvét plussz költsége 400 Ft.

 

20.000.- Ft. összegű vagy azt meghaladó rendelés esetén a szállítás ingyenes Foxposttal és 30.000 Ft összegű vagy azt meghaladó rendelés esetén GLS-sel.

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt Termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt Termék(ek) átvételekor.
 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt Termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben feltüntetett bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a Termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

A házhozszállítást a FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., Ügyfélszolgálat: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. A épület, telefon: 36 1 999 0369 E-mail: info@foxpost.hu); GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. Tel.: 36 29 88 6660 Fax: 36 29 88 6671 E-mail: sales@gls-hungary.com) végzi.

 • Az adatok megadását követően Felhasználó a „megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, a megrendeléssel kapcsolatos kívánságát. A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 • A jelen 6. pontban foglaltak teljesülésével a szerződés a Felek között érvényesen létrejön és a Feleket a közöttük létrejött adásvételi szerződésből eredően a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint illetik jogok, illetve terhelik kötelezettségek. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a Termék(ek) tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a Termék(ek) vételárának megfizetésére és a Termék(ek) átvételére köteles.
 • A Szolgáltató fenntartja a helyesbítés jogát arra az esetre, ha a Webshop-ban hiba lép fel vagy tévedés történik a Termékek, illetve a Termékekhez rendelt árak kapcsán; ilyen esetekben a hiba, illetve tévedés felismerése és helyesbítése után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően megerősítheti a leadott megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy a Felek bármelyike elálljon a szerződéstől.
 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
  • A megrendelések feldolgozása hétköznapokon 10.00 és 18.00 óra között, szombaton 10.00 és 14.00 óra között történik. A Felhasználónak lehetősége van a fent megjelölt időintervallumokon kívül is megrendelést leadni a Webshop-ban; ebben az esetben a megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.
  • A Szolgáltató az elküldött megrendelést elektronikus levélben legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó a szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a fent megjelölt határidőben, mert a Felhasználó regisztrációja vagy a regisztráció nélküli vásárlás során téves e-mail címet adott meg, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud több üzenetet fogadni.
  • Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
  • A Felhasználó által fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.
  • A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és ellenőrizni, hogy a Termékek hiánytalanul és sértetlen állapotban érkeztek meg; Felhasználó hiánytalan teljesítés esetén köteles az átvételi elismervényt aláírni. Az átvételi elismervény aláírása után Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el. Amennyiben a Felhasználó a Termékeken, csomagoláson esetlegesen sérülést vagy hiányt észlel, a csomagot nem köteles átvenni és köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, valamint Szolgáltatót e-mailben értesíteni. Utólagos reklamációt Szolgáltató nem fogad el jegyzőkönyv nélkül.
  • Amennyiben a Felhasználó nem veszi át a csomagot, a futárszolgálat még egyszer próbálkozik a megadott címen előzetes telefonos egyeztetés után; amennyiben másodszor sem sikerül kézbesíteni a csomagot, úgy Felhasználó kérhet ismételt kézbesítést, ennek többletköltségét azonban köteles Szolgáltató számára megtéríteni.
  • A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Felhasználó megadott adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé e-mail útján, Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.
  • Ha a Felhasználó, mint vevő a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül, akkor a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a Termék(ek)et és a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Termék(ek)et.
  • A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni; ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha:
   • a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
   • a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
  • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
  • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a Termékek beszállítója érdekkörében felmerülő, vagy más, a Szolgáltatón kívül álló más ok miatt történő, előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 2. FOGYASZTÓT ILLETŐ ELÁLLÁSI JOG
  • Amennyiben a Felhasználó a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak („Fogyasztó”) minősül, úgy jogában áll a csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a szerződéstől. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
  • Nincs lehetőség az indokolás nélküli elállásra az alábbi esetekben:
   • gyorsan romló Termékek esetén, mint az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Termékek;
   • azon Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetők vissza, amennyiben a Terméket közvetlenül védő csomagolást a Fogyasztó már kibontotta.
  • A Fogyasztó az elállási jogával a Szolgáltató postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött vagy a Szolgáltató a fenti 1.2.3 pontban megjelölt e-mail címére eljuttatott, egyértelmű elállási nyilatkozatával élhet. A Fogyasztónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy elállási jogát mely Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a megrendelés egyedi azonosítóját vagy a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat. Az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. Melléklete szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a megrendelés egyedi azonosítóját vagy a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat. A levél formájában tett elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül postára adja a Szolgáltató a fenti 1.2.3 pontban megjelölt címére és ezt kétség esetén igazolja.
  • Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a csomag átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, de az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Termék visszaküldésével együttesen is megteheti.
  • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Termék(ek)et sértetlen és hiánytalan állapotban visszacsomagolni és visszaküldeni a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az elállással érintett Termék(ek)et Fogyasztó postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére. Postai úton történő visszajuttatás esetén ajánlott küldeményként, csomagként feladott küldeményeket fogad el a Szolgáltató. Javasolt, hogy a Fogyasztó a postai küldeményt értékbiztosítással adja fel, mivel a szállítás során keletkezett sérülések a Fogyasztó felelősségi körében tartoznak. A Szolgáltató utánvételes csomagként visszaküldött Termékek átvételét nem vállalja.
  • A Fogyasztó elállása esetén, a Termékek a Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató nem vállalja e költségek viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
  • A visszaküldött termék vételárát és a Fogyasztónak való kiszállítás költségét a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Termék visszaküldésének Fogyasztó általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül fizeti vissza. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Amennyiben az eredeti ügylet során a Termék vételárát a Fogyasztó banki átutalással fizette meg, akkor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező módon teljesíti a visszafizetést a Szolgáltató, minden más esetben Fogyasztóval egyeztetett módon. A Szolgáltató a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Terméket visszaküldte.
  • A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
 3. SZAVATOSSÁG
  • Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Felhasználó részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Termék hibájának fennállását minden esetben a Felhasználónak kell bizonyítania.
  • A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben a Szerződés teljesítésétől számított egy éves (ha a Felhasználó Fogyasztónak minősül, akkor kettő éves) elévülési határidőn túl. Ha a Felhasználó Fogyasztónak minősül, akkor a Termék a Felhasználó által történő átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl az egyetlen feltétele annak bizonyítása, hogy Felhasználó a terméket a Szolgáltató-tól vásárolta. Amennyiben a Felhasználó nem minősül Fogyasztónak, úgy a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Terméket érintő hiba már a teljesítéskor fennállt.
  • Ha a Termék nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, akkor a Fogyasztónak minősülő Felhasználó választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  A Fogyasztó pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Szolgáltatótól, vagy a Termék gyártójától. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval vagy a Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Fogyasztó termékszavatossági igényét a Termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított kettő éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő. A Szolgáltató, illetve a Termék gyártója mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:
   • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
   • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE
  • A Felhasználó a Webshop működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel, valamint a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatos esetleges panaszaival a fenti 1.2.3 pontban megjelölt alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót.
  • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
  • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  • Amennyiben a panasz kezelése nem a Felhasználó megelégedésére történt, vagy a Felhasználó panasza elutasításra került, a fogyasztónak minősülő Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület; elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

 • A Felhasználó a bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.
 • Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

SIMPLEPAY – Adattovábbítási nyilatkozat

„Tudomásul veszem, hogy a(z) Egészséges Szépség Kft. (1171 Budapest, Alsódabas utca 21.) adatkezelő által a(z) collagenshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Adatkezelési Tájékoztató

collagenshop.hu

 1. augusztus 10.

A https://collagenshop.hu weblap és aldomainjei („Honlap”), ideértve a Honlap aloldalát képező webáruház („Webshop”) üzemeltetője az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény („Info tv.”) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker tv.”) alapján a jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tájékoztatja a Honlap és a Webshop felhasználóit („Érintettek”) az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

1.      ADATKEZELŐ

  • A Honlap és a Webshop üzemeltetője az Egészséges Szépség Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-350531; adószáma: 27120383-2-42) („Adatkezelő”).
  • Az Adatkezelő elérhetőségei:

székhelye: 1171 Budapest, Alsódabas utca 21.

elektronikus levelezési címe: info@collagenshop.hu

telefonszáma: +36-30/859-5352, +36-30/859-5358

2.      KEZELT ADATOK

  • Az Adatkezelő által az Érintettekre vonatkozóan kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje:

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

A Honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott személyes adatok (felhasználói név, egyedi jelszó, vezeték-és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím)

Érintettel történő kapcsolattartás

Szerződés előkészítése és teljesítése

Elker tv. 13/A. § (3) bek.

Szerződés teljesítéséig (regisztráció törléséig)

A Webshop-ban regisztrációval vagy anélkül végzett vásárlás történő vásárláshoz szükséges adatok (vezeték-és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, bankkártya adatok (SimplePay fizetés esetén),  vásárlás időpontja, vásárláskori IP cím)

Webshop-ban keresztül történő vásárlások lebonyolítása

Szerződés teljesítése

Elker tv. 13/A. § (3) bek.

Szerződés teljesítéséig

A Webshop-ban megvásárolt termékek a vásárló részére történő átadásához szükséges adatok,  ideértve a termékek futár útján történő megküldését illetve átvételi pontokon történő átadását (vezeték-és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím)

A Webshop-ban megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása

Szerződés teljesítése

Elker tv. 13/A. § (3) bek.

Szerződés teljesítéséig

Webshop-ban történő vásárlások számlázásához szükséges adatok (vezeték-és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím)

Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az adatok felvételétől számított 8 év

A Honlapon használt cookie-k által gyűjtött adatok)

Az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása érdekében folytatott piackutatás

Érintett hozzájárulása

Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig

A Szerződéssel kapcsolatos jogviszonnyal összefüggésben kezelt adatok

A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés.

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető munkajogi, adójogi igényeket is)

Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig

 • A regisztrációs adatok Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátásával, illetve a Webshop-ban regisztrációval vagy anélkül történő vásárlás esetén az Érintett és az Adatkezelő között, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződés jön létre, amelynek értelmében az Adatkezelő a Honlap használatának biztosítására, valamint a Webshop-ban megvásárolt termékek tulajdonjogának Érintett részére történő átruházására, míg az Érintett megvásárolt termékek vételárának megfizetésére köteles. Ezen jogviszonyokat a Honlapon az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) rendelkezései szabályozzák, amely rendelkezéseket az Érintett a Honlap, illetve a Webshop használatával elfogad.
 • A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.
 • A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázat utolsó sorának megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítési idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az utóbbi tekintendő irányadónak.
 • Az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik.
 • Az Érintetteket az Adatkezelő által adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokat az alábbi 5. pont ismerteti; az Adatkezelő elérhetőségeit a fenti 1.2 pont tartalmazza.

3.      ADATKEZELÉS ALAPELVEI

  • Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
  • Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker. törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  • Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
  • Az Érintettnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
  • A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
  • Az Adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az Érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

4.      SÜTIK („COOKIE”-K) KEZELÉSE

  • Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
  • A Honlapon, illetve a Webshop-ban a „cookie”-k kapcsán kezelt adatok: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok; ezen adatok valamennyi, a Honlapot, illetve a Webshop-ot használó Érintett kapcsán kezelésre kerülnek. Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
  • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetben maximum 30 napig tart.
  • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
  • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

5.      ADATTOVÁBBÍTÁS

  • Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi adatfeldolgozó részére továbbítja, aki a személyes adatok tárolását biztosítja, illetve az alábbi adatkezelők részére továbbíthatja, akik a Webshop-ban leadott rendelések kapcsán az online fizetés lebonyolítását, illetve a megrendelt termékek átvételét, illetve házhoz szállítását biztosítják:

Címzett megnevezése

Címzett státusza

Az adattovábbítás célja / címzett tevékenysége

UNAS online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefon:+36 99 200 200

E-mail: unas@unas.hu

adatfeldolgozó

Tárhely-szolgáltató: a cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti.

OTP Mobil Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

adatkezelő

Fizetési rendszer üzemeltetője: a Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja.

Fürgefutár.hu 

1133 Budapest, Árbóc utca 6.

ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

adatkezelő

Szállítási partner:

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

FoxPost Zrt.

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. (Ügyfélszolgálat: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. A épület)

Telefon: +36 1 999 0369

E-mail: info@foxpost.hu

adatkezelő

A szállítási partner: Webshop-ban keresztül termékek személyes átvételének, illetve házhoz szállításának biztosítása.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.

Tel.: (+36 29) 88 66 60
Fax: (+36 29) 88 66 71
E-mail: sales@gls-hungary.com

adatkezelő

 

Szállítási partner:

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

 

 

 

 • Az érintettek köre:
  • a tárhely-szolgáltató esetén minden Érintett;
  • a fizetési rendszer üzemeltetője esetén minden, OTP Simple Pay fizetési módot választó Érintett;
  • a szállítási partnerek esetén az adott szállítási partner által történő házhozszállítást vállasztó minden érintett, illetve FoxPost automatából való személyes átvételt választó Érintett.
 • A továbbított adatok köre:
  • a tárhely-szolgáltató esetén minden, az Adatkezelő által kezelt adat;
  • a fizetési rendszer üzemeltetője esetén a Simple adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint (https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato);
  • a szállítási partnerek esetén: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
 • Adatok megőrzésének határideje:
  • a tárhely-szolgáltató esetén az Adatkezelő által történő adatkezelés végéig;
  • a fizetési rendszer üzemeltetője esetén a Simple adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint (https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato);
  • a szállítási partnerek esetén: a házhozszállítás teljesítéséig.
 • Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az Érintett kérheti adatai törlését.
 • Az adattovábbítás jogalapja: a Érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 • Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.
 • Google AdWords
  • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  • Amikor felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.
  • Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy felhasználó a hirdetésre kattintott.
  • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
  • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
  • Ha egy felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét; ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
  • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/
 • Google Analytics:
  • A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  • A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  • A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 • Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

6.      ADATBIZTONSÁG

  • Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek és különösen biztosítja, hogy az Érintett személyes adatait a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai bizalmasan és az irányadó adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kezeljék.
  • Az Adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, amely a technika jelenlegi állása alapján védi az Érintett adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, jogosulatlan továbbítástól, illetve nyilvánosságra hozataltól, törléstől, illetve a megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság érdekében Adatkezelő többek között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet alkalmaz.
 1. ADATKEZELÉS ÉRINTETTJÉNEK JOGAI ÉS JOGGYAKORLÁS
  • Érintetti jogok: Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  • A hozzáféréshez való jog: Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő, jogosult továbbá megismerni a kezelt személyes adatok forrását, az adatkezelés célját, a címzetteket, akik részére a személyes adatai továbbításra kerülnek, a személyes adatok megőrzésének időtartamát, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos az őt megillető jogokat, továbbá az automatizált döntéshozatalra, illetve profilalkotásra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga keretében az Érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól; az Érintett kifejezett eltérő kérése hiányába az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre.
  • Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő az Érintettre vonatkozóan kezelt személyes adatokat helyesbítse vagy kiegészítse; szükség esetén az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a helyesbítendő adatot megfelelő módon bizonyítsa.
  • Törléshez való jog: Amennyiben az Érintett valamely vagy akár összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő a kérdéses adatokat késedelem nélkül törli, ha:
   • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
   • az adatkezelésről Érintett hozzájárulásán alapult, de hozzájárulását az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • az adatkezelésről az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy
   • a kérdéses személyes adatokat az Érintett álláspontja szerint az Adatkezelő jogellenesen kezelte.

Az Adatkezelő nem minden esetben köteles az Érintett általa kezelt személyes adatait törölni, amikor az Érintett ezt kéri; az Adatkezelő egyebek között megtagadhatja az adatok törlését, amennyiben a kérdéses adatok kezelése szükséges az Adatkezelő számára jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:
  • az Érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát vagy tiltakozik az adatkezelés ellen: ebben az esetben az adatkezelés az Érintett helyesbítési kérelme, illetve tiltakozása elbírálásának időtartamára korlátozásra kerül;
  • az adatkezelés az Érintett álláspontja szerint jogellenes, de az Érintett nem kéri az adatok törlését, csak azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve amely körben az Adatkezelő hozzájárulás hiányában is kezelheti az adatokat.

 • Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés az Adatkezelő számára szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő részére tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adja át, illetve, ha technikailag megvalósítható, azokat közvetlenül egy másik, az Érintett által megjelölt adatkezelő részére továbbítsa.
 • Az Érintett kérelmének elbírálása: Amennyiben az Érintett a vele kapcsolatban kezelt adatokkal kapcsolatban bármely jogát gyakorolja, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.
 • Panaszjog, jogorvoslathoz való jog: Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai az Adatkezelő általi kezelése a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, de az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.