Házhozszállítás

Házhozszállítás

DANUBIUS play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Adatkezekési tájékoztató

SIMPLEPAY – Adattovábbítási nyilatkozat

„Tudomásul veszem, hogy a(z) Egészséges Szépség Kft. (1171 Budapest, Alsódabas utca 21.) adatkezelő által a(z) collagenshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Adatkezelési Tájékoztató

collagenshop.hu

2020. augusztus 10.

A https://collagenshop.hu weblap és aldomainjei („Honlap”), ideértve a Honlap aloldalát képező webáruház („Webshop”) üzemeltetője az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény („Info tv.”) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elker tv.”) alapján a jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tájékoztatja a Honlap és a Webshop felhasználóit („Érintettek”) az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

1.      ADATKEZELŐ

  • A Honlap és a Webshop üzemeltetője az Egészséges Szépség Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-350531; adószáma: 27120383-2-42) („Adatkezelő”).
  • Az Adatkezelő elérhetőségei:

székhelye: 1171 Budapest, Alsódabas utca 21.

elektronikus levelezési címe: info@collagenshop.hu

telefonszáma: +36-30/859-5352, +36-30/859-5358

2.      KEZELT ADATOK

  • Az Adatkezelő által az Érintettekre vonatkozóan kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje:

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

A Honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott személyes adatok (felhasználói név, egyedi jelszó, vezeték-és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím)

Érintettel történő kapcsolattartás

Szerződés előkészítése és teljesítése

Elker tv. 13/A. § (3) bek.

Szerződés teljesítéséig (regisztráció törléséig)

A Webshop-ban regisztrációval vagy anélkül végzett vásárlás történő vásárláshoz szükséges adatok (vezeték-és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, bankkártya adatok (SimplePay fizetés esetén),  vásárlás időpontja, vásárláskori IP cím)

Webshop-ban keresztül történő vásárlások lebonyolítása

Szerződés teljesítése

Elker tv. 13/A. § (3) bek.

Szerződés teljesítéséig

A Webshop-ban megvásárolt termékek a vásárló részére történő átadásához szükséges adatok,  ideértve a termékek futár útján történő megküldését illetve átvételi pontokon történő átadását (vezeték-és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím)

A Webshop-ban megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása

Szerződés teljesítése

Elker tv. 13/A. § (3) bek.

Szerződés teljesítéséig

Webshop-ban történő vásárlások számlázásához szükséges adatok (vezeték-és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím)

Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az adatok felvételétől számított 8 év

A Honlapon használt cookie-k által gyűjtött adatok)

Az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása érdekében folytatott piackutatás

Érintett hozzájárulása

Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig

A Szerződéssel kapcsolatos jogviszonnyal összefüggésben kezelt adatok

A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés.

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető munkajogi, adójogi igényeket is)

Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig

 • A regisztrációs adatok Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátásával, illetve a Webshop-ban regisztrációval vagy anélkül történő vásárlás esetén az Érintett és az Adatkezelő között, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződés jön létre, amelynek értelmében az Adatkezelő a Honlap használatának biztosítására, valamint a Webshop-ban megvásárolt termékek tulajdonjogának Érintett részére történő átruházására, míg az Érintett megvásárolt termékek vételárának megfizetésére köteles. Ezen jogviszonyokat a Honlapon az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) rendelkezései szabályozzák, amely rendelkezéseket az Érintett a Honlap, illetve a Webshop használatával elfogad.
 • A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.
 • A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázat utolsó sorának megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítési idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az utóbbi tekintendő irányadónak.
 • Az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik.
 • Az Érintetteket az Adatkezelő által adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokat az alábbi 5. pont ismerteti; az Adatkezelő elérhetőségeit a fenti 1.2 pont tartalmazza.

3.      ADATKEZELÉS ALAPELVEI

  • Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
  • Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker. törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  • Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
  • Az Érintettnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
  • A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
  • Az Adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az Érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

4.      SÜTIK („COOKIE”-K) KEZELÉSE

  • Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
  • A Honlapon, illetve a Webshop-ban a „cookie”-k kapcsán kezelt adatok: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok; ezen adatok valamennyi, a Honlapot, illetve a Webshop-ot használó Érintett kapcsán kezelésre kerülnek. Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
  • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetben maximum 30 napig tart.
  • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
  • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

5.      ADATTOVÁBBÍTÁS

  • Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi adatfeldolgozó részére továbbítja, aki a személyes adatok tárolását biztosítja, illetve az alábbi adatkezelők részére továbbíthatja, akik a Webshop-ban leadott rendelések kapcsán az online fizetés lebonyolítását, illetve a megrendelt termékek átvételét, illetve házhoz szállítását biztosítják:

Címzett megnevezése

Címzett státusza

Az adattovábbítás célja / címzett tevékenysége

UNAS online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefon:+36 99 200 200

E-mail: unas@unas.hu

adatfeldolgozó

Tárhely-szolgáltató: a cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti.

OTP Mobil Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

adatkezelő

Fizetési rendszer üzemeltetője: a Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja.

iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft.

2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.

Telefon: +36 30 356 9246

 

adatkezelő

Szállítási partner:

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

FoxPost Zrt.

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. (Ügyfélszolgálat: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. A épület)

Telefon: +36 1 999 0369

E-mail: info@foxpost.hu

adatkezelő

A szállítási partner: Webshop-ban keresztül termékek személyes átvételének, illetve házhoz szállításának biztosítása.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.

Tel.: (+36 29) 88 66 60
Fax: (+36 29) 88 66 71
E-mail: sales@gls-hungary.com

adatkezelő

 

Szállítási partner:

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

 

 

 

 • Az érintettek köre:
  • a tárhely-szolgáltató esetén minden Érintett;
  • a fizetési rendszer üzemeltetője esetén minden, OTP Simple Pay fizetési módot választó Érintett;
  • a szállítási partnerek esetén az adott szállítási partner által történő házhozszállítást vállasztó minden érintett, illetve FoxPost automatából való személyes átvételt választó Érintett.
 • A továbbított adatok köre:
  • a tárhely-szolgáltató esetén minden, az Adatkezelő által kezelt adat;
  • a fizetési rendszer üzemeltetője esetén a Simple adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint (https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato);
  • a szállítási partnerek esetén: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
 • Adatok megőrzésének határideje:
  • a tárhely-szolgáltató esetén az Adatkezelő által történő adatkezelés végéig;
  • a fizetési rendszer üzemeltetője esetén a Simple adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint (https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato);
  • a szállítási partnerek esetén: a házhozszállítás teljesítéséig.
 • Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az Érintett kérheti adatai törlését.
 • Az adattovábbítás jogalapja: a Érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 • Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.
 • Google AdWords
  • A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  • Amikor felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.
  • Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy felhasználó a hirdetésre kattintott.
  • Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
  • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
  • Ha egy felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét; ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
  • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/
 • Google Analytics:
  • A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  • A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  • A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 • Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

6.      ADATBIZTONSÁG

  • Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek és különösen biztosítja, hogy az Érintett személyes adatait a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai bizalmasan és az irányadó adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kezeljék.
  • Az Adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, amely a technika jelenlegi állása alapján védi az Érintett adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, jogosulatlan továbbítástól, illetve nyilvánosságra hozataltól, törléstől, illetve a megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság érdekében Adatkezelő többek között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet alkalmaz.
 1. ADATKEZELÉS ÉRINTETTJÉNEK JOGAI ÉS JOGGYAKORLÁS
  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  • az adatkezelésről Érintett hozzájárulásán alapult, de hozzájárulását az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az adatkezelésről az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy
  • a kérdéses személyes adatokat az Érintett álláspontja szerint az Adatkezelő jogellenesen kezelte.
  • Érintetti jogok: Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  • A hozzáféréshez való jog: Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő, jogosult továbbá megismerni a kezelt személyes adatok forrását, az adatkezelés célját, a címzetteket, akik részére a személyes adatai továbbításra kerülnek, a személyes adatok megőrzésének időtartamát, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos az őt megillető jogokat, továbbá az automatizált döntéshozatalra, illetve profilalkotásra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga keretében az Érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól; az Érintett kifejezett eltérő kérése hiányába az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre.
  • Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő az Érintettre vonatkozóan kezelt személyes adatokat helyesbítse vagy kiegészítse; szükség esetén az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a helyesbítendő adatot megfelelő módon bizonyítsa.
  • Törléshez való jog: Amennyiben az Érintett valamely vagy akár összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő a kérdéses adatokat késedelem nélkül törli, ha:

Az Adatkezelő nem minden esetben köteles az Érintett általa kezelt személyes adatait törölni, amikor az Érintett ezt kéri; az Adatkezelő egyebek között megtagadhatja az adatok törlését, amennyiben a kérdéses adatok kezelése szükséges az Adatkezelő számára jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:
  • az Érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát vagy tiltakozik az adatkezelés ellen: ebben az esetben az adatkezelés az Érintett helyesbítési kérelme, illetve tiltakozása elbírálásának időtartamára korlátozásra kerül;
  • az adatkezelés az Érintett álláspontja szerint jogellenes, de az Érintett nem kéri az adatok törlését, csak azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve amely körben az Adatkezelő hozzájárulás hiányában is kezelheti az adatokat.

 • Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés az Adatkezelő számára szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő részére tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adja át, illetve, ha technikailag megvalósítható, azokat közvetlenül egy másik, az Érintett által megjelölt adatkezelő részére továbbítsa.
 • Az Érintett kérelmének elbírálása: Amennyiben az Érintett a vele kapcsolatban kezelt adatokkal kapcsolatban bármely jogát gyakorolja, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.
 • Panaszjog, jogorvoslathoz való jog: Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai az Adatkezelő általi kezelése a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseibe ütközik, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, de az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.